Dyrygent

g piekarzKS. DR GRZEGORZ PIEKARZ urodził się w 1970 roku w Porębie Spytkowskiej k. Brzeska. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w latach 1990-96 w Wyższym Seminarium Duchownym  w Tarnowie i uzyskał stopień magistra teologii.

W trakcie studiów teologicznych ukończył z wyróżnieniem Średnią Szkołę Muzyczną w Tarnowie (1996) w klasie organów dr Mieczysława Tulei. 

W 1996 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W latach 1996 - 1999 pracował jako wikariusz w Bochni w parafii św. Pawła Apostoła, gdzie założył i prowadził dziewczęcy chór parafialny  Schola Sancti Pauli (obecnie Puellae Sancti Pauli). W latach 1999-2004 studiował na Akademii Muzycznej w Krakowie w dwóch specjalnościach: dyrygentura chóralna - klasa prof. Jerzego Kurcza; oraz Muzyka kościelna - klasa organów dr hab. Krzysztofa Latały. Uczelnię tę ukończył w 2004 r. uzyskując dyplom magistra sztuki z oceną celującą. W tym samym czasie studiował na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 2001 roku uzyskał stopień licencjata teologii, a w styczniu 2006 stopień doktora teologii z zakresu historii liturgii. Pracę doktorską na temat Wkład Katedry Organów Akademii Muzycznej w Krakowie w rozwój muzyki kościelnej w Polsce pisał pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Stefana Koperka na Wydziale Teologicznym PAT. W 2006 roku ukończył podyplomowe studium chórmistrzowskie na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, a w 2008 Podyplomowe Studium Emisji Głosu na tej samej uczelni.

Jeszcze w czasie studiów współpracował z Chłopięcym Chórem Katedralnym Pueri Cantores Tarnovienses. Uczestniczył w wakacyjnych obozach szkoleniowych chóru, kilkakrotnie wyjeżdżał z chórem na tournee zagraniczne jako akompaniator, podczas których prezentował także solową muzykę organową w kilku miastach Europy: Lyon, Rzym, Bolonia, Stuttgart, Saarbrücken, Bonn, Ulm, Barcelona.  

Od września 2005 roku jest dyrektorem Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Tarnowie oraz dyrektorem Wydziału Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. 7 lutego 2006 r. został mianowany przez biskupa tarnowskiego asystentem dyrygenta, a 10 czerwca 2008  roku dyrygentem Chłopięcego Chóru Katedralnego Pueri Cantores Tarnovienses. Od 2017 roku jest wykładowcą na Wydziale Teologicznym sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego JP II w Krakowie. W latach 2004-8 był sekretarzem zarządu Polskiej Federacji Pueri Cantores. Jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych.


GRZEGORZ PIEKARZ is the director and the conductor of the choir. He graduated from the Institute of Theology in Tarnów in 1996, the Academy of Music (conducting vocal and vocalinstrumental ensembles, and church music) in Cracow in 2004, the Pontifical Academy of Theology in Cracow (doctoral research: The Organ Department in Cracow in the Context of the Role of the Organist, the Organ and Organ Music in Liturgy – 2005), the Academy of Music in Bydgoszcz (conduct – 2006 and vocal form – 2008). He is from 2005 director Music Department in Diocese in Tarnów, director Diocese Organ School in Tarnów, from 2008 – first conductor of Choir PCT. 


a zajacKS. PROF. ANDRZEJ ZAJĄC (ur. 1944) dyrektor i dyrygent chóru (1981-2008); studia filozoficzno-teologiczne odbył w latach 1962-1969 w Instytucie Teologicznym w Tarnowie i tu otrzymał święcenia kapłańskie. W 1969. uzyskał magisterium z teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na podstawie pracy z zakresu socjologii religii. W latach 1972-1977 odbył studia w Instytucie Muzykologii Kościelnej KUL, uzyskując magisterium z muzykologii oraz licencjat z teologii. Na Akademii Muzycznej w Poznaniu przeprowadził przewody artystyczne w dziedzinie chóralistyki: w 1995 - doktorat, 2000 - habilitacja, 2004 - profesura. W lutym 2005 roku otrzymał z rąk Prezydenta RP tytuł profesora sztuk muzycznych. Od 2001 r. jest kierownikiem Katedry Muzyki Kościelnej na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, od września 2005 jest profesorem nadzwyczajnym sztuk muzycznych Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Wykłada również na Wydziale Teologicznym w Tarnowie  oraz w Diecezjalnym Studium Organistowskim w Tarnowie. W 1981 r. założył przy Katedrze w Tarnowie

Chłopięcy Chór Katedralny "PUERI CANTORES TARNOVIENSES" i jest nadal jego dyrektorem i dyrygentem. Jest twórcą Polskiej Federacji "PUERI CANTORES", którą założył w 1992 r. i włączył do Federacji Międzynarodowej. Był inicjatorem i głównym organizatorem I Krajowego Kongresu Polskiej Federacji "PUERI CANTORES" w Tarnowie (26-29.06.1997), oraz współorganizatorem II Krajowego Kongresu w Krakowie (23-25. 06.2000). W latach 1992 - 2004 pełnił funkcję Prezydenta Polskiej Federacji PUERI CANTORES, - obecnie jest jej honorowym prezydentem. 


ANDRZEJ ZAJĄC is the founder, director and the conductor of the choir (1981-2008). He graduated from the Institute of Theology in Tarnów in 1969 and took holy orders there. 

From 1972-1977 he continued his studies at the Institute of Church Musicology at the Catholic University in Lublin and received a Master's degree at Musicology. In 1995 he took a Doctor's degree and in 2000 he qualified as assistant professor in choral conducting at the Academy of Music in Poznań. In Februar 2005 he had received the appointment as professor for art music by the president of Polish Republik. He is now the professor and head of the faculty of the Church Music at the Pontifical Academy of Theology in Cracow, professor of church music at the Faculty of Theology in Tarnów and at the Diocesan School of Organists in Tarnów (history of music, liturgy, choir conducting, organ). In 1981 he founded the Boys' Choir PUERI CANTORES TARNOVIENSES at the Cathedral Basilica in Tarnów. He have been president of the Polish PUERI CANTORES Federation since 1992 to 2004.